Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh số Mẫu 05/GTGT mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh số Mẫu 05/GTGT mới nhất năm 2015

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh số Mẫu 05/GTGT mới nhất năm 2015 kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh
* Tháng……… năm ……
[02] Lần đầu:  [      ] [03] Bổ sung lần thứ [      ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: ……………………….
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………..
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………..

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………..
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………….ngày…………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5% Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế [21] [22]
2 Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu [23]    1% [24]     2%
3 Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này
[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%
[25] [26]

Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: ………………….
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
        Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright