Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu 04/GTGT mới nhất

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu 04/GTGT mới nhất

Kế Toán Hà Nội xin được chia sẻ mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Mẫu 04/GTGT mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh
 * Tháng……… năm …… hoặc quý…. năm…
[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ [    ]

[04] Tên người nộp thuế:………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………
[07] Quận/huyện: ………………….. [08] Tỉnh/thành phố: ………………………
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:…………..[11] Email: ……………….
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……….. [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………………..ngày………………
                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Nhóm ngành Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế Tỷ lệ GTGT Thuế giá trị gia tăng phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Phân phối, cung cấp hàng hoá [21] [22] 1% [23]=[22]x1%
2 Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu [24] 5% [25]=[24]x5%
3 Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu [26] 3% [27]=[26]x3%
4 Hoạt động kinh doanh khác [28] 2% [29]=[28]x2%
Tổng [30]=[22]+[24]+[26]+[28] [31]=[23]+[25]+[27]+[29]

Tổng doanh thu [32]=[21]+[30]:……………………….
Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp [33]=[31]:…………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI L THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
 …., ngày ……..tháng……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright