Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT theo TT 119

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT theo TT 119

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …… hoặc quý…..năm….
[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ      ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………….
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ………………..
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: …………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………………..
[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: …………. [19] Email: ………………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………..ngày…………………….

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Giá trị
(1) (2) (3) (4)
1 Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước [21]
2 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra [22]
3 Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23]
4 Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [24]
5 Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [25]
6 Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:
[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];
[26]
7 Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] x thuế suất thuế GTGT [27]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
               ….., ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright