Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh mới nhất năm 2015 Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:

Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:
– Hồ sơ khai thuế TNDN theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế  thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế:  Từng lần phát sinh: Ngày……..tháng……năm…….
 Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

[02] Lần đầu                  [03] Bổ sung  lần thứ: 

1. Bên chuyển nhượng:      
[04] Tên người nộp thuế……………………………..
[05] Mã số thuế: ……………………………………………….
[06] Địa chỉ trụ sở:………………………………………………
[07] Quận/huyện:…………………[08] tỉnh/thành phố:……….
[09] Điện thoại:……………….[10] Fax:………………[11] Email:…….

2. Bên nhận chuyển nhượng:    
[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:……………………..
[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):
……………………………………………………….
[14] Địa chỉ:………………………………
[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản:  Số:  …. ngày  …. tháng …. năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã)  xác nhận  ngày … tháng … năm…. (nếu có).

[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):.……………………………………….
[17] Mã số thuế: ……………………………………….
[18] Địa chỉ:………………………………….
[19] Quận/huyện:…………………….[20] Tỉnh/Thành phố:………
[21] Điện thoại:……………………. [22] Fax:……….[23] Email:…………..
[24] Hợp đồng đại lý: số…………..ngày…………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [25]
2 Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản [26]
2.1 – Giá vốn của đất chuyển nhượng [27]
2.2 – Chi phí đền bù thiệt hại về đất [28]
2.3 – Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [29]
2.4 – Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [30]
2.5 – Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [31]
2.6 – Chi phí khác [32]
3 Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26]) [33]
4 Thuế suất thuế TNDN  (%) [34]
5 Thuế TNDN phải nộp ([35]=[33] x [34]) [35]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

…, ngày……… tháng…….năm……..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
Họ và tên:………. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số……. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: – TNDN: thu nhập doanh nghiệp

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright