Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2015

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2015

Mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Mẫu số 01/TTĐB mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

[01]  Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày … tháng … năm . Hoặc Tháng…..năm …….
[02] Lần đầu:
[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:……………………………
[05] Mã số thuế:………………………………………….
[06] Địa chỉ:  ……………………………………………….
[07] Quận/huyện: ……………………………………………..
[08] Tỉnh/thành phố:………………………………………..
[09] Điện thoại   …………………….  [10] Fax: …………………[11] E-mail: ….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………
[13] Mã số thuế:……………………………………………………
[14] Địa chỉ:…………………………………………………………..
[15] Quận/huyện: ………………………………………………………
[16] Tỉnh/thành phố:…………………………………………………………………
[17] Điện thoại   ……………………….  [18] Fax: ………………….[19] E-mail: …….
[20] Hợp đồng đại lý thuế:  Số…………………Ngày:………….

 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Sản lượng tiêu thụ Doanh số bán
(chưa có thuế GTGT)
Giá tính thuế TTĐB Thuế suất (%) Thuế TTĐB được khấu trừ Thuế TTĐB phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (6) x (7) – (8)
I Hàng hoá chịu thuế TTĐB
1 + Tên hàng hoá
2 +…
II Dịch vụ chịu thuế TTĐB
+ Tên dịch vụ
+…
III Hàng hoá thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB
1  Hàng hoá xuất khẩu
2 Hàng hoá bán để xuất khẩu
3 Hàng hoá gia công để xuất khẩu
Tổng cộng:

(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)
Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

….., ngày……tháng…….năm …..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:………………. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số: …………. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright