Trang chủ » Kế toán tài sản cố định » Những quy định về tài sản cố định mới nhất năm 2015 để đáp ứng đó là TSCĐ

Những quy định về tài sản cố định mới nhất năm 2015 để đáp ứng đó là TSCĐ

Những quy định về tài sản cố định mới nhất năm 2015 để đáp ứng đó là TSCĐ,những nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp theo TT 45/2013/TT-BTC  

1. Điều kiện ghi nhận tài sản cố định:

– Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
– Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
– Nguyên giá tài sản phải từ 30.000.000 đồng trở lên.

Chú ý: Mọi TSCĐ trong Doanh Nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng gồm:
– Biên bản giao nhận TSCĐ,
– Hợp đồng mua bán TSCĐ.
– Hoá đơn mua TSCĐ.
– Và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan).

2. Nguyên tắc quản lý TSCĐ trong Doanh Nghiệp :

– Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

– Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ = Nguyên giá của tài sản cố định Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

– Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, Doanh Nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao.

– Doanh Nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.

Những quy định về tài sản cố định mới nhất năm 2015 để đáp ứng đó là TSCĐ
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright