Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % doanh thu

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % doanh thu

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % doanh thu Mẫu 04/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:
– Doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm theo mẫu số 04/TNDN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu)

                           [01] Kỳ tính thuế:
 Từng lần phát sinh: Ngày……tháng……năm…….
                                    Năm……
[02] Lần đầu             [03] Bổ sung  lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:  ………………………………………
[07] Quận/huyện: …………… [08] Tỉnh/Thành phố: …………..
[09] Điện thoại: ………  [10] Fax: ……………..[11] Email: ….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:………………………….
[15] Quận/huyện:……………….[16] Tỉnh/Thành phố:………………
[17] Điện thoại:………………[18] Fax:……………..[19] Email:…………..
[20] Hợp đồng đại lý thuế: số …………….ngày…………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Tổng số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp
Đối với dịch vụ Đối với kinh doanh hàng hoá Đối với hoạt động khác
Doanh thu
tính thuế
Tỷ lệ (%) Số thuế
phải nộp
Doanh thu
tính thuế
Tỷ lệ (%) Số thuế
phải nộp
Doanh thu
tính thuế
Tỷ lệ (%) Số thuế
phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(4)+(7)+(10)
Tổng cộng

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
…, ngày……… tháng…….năm……..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
Họ và tên:………. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số…… (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: – TNDN: thu nhập doanh nghiệp

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright